Regulamin Sklepu kuzniaszpeju.pl 

prowadzonej przez Hamernia Agata Mondzelewska

Regulamin obowiązuje od 21.08.2017r.

 

Informacja o Firmie:

Sklep kuzniaszpeju.pl prowadzony jest przez Hamernia Agata Mondzelewska, z siedzibą pod adresem 38-608 Smerek 73, NIP: 993-04-05-730, REGON: 366601552, zwaną dalej Hamernia Agata Mondzelewska.

e-mail: kuzniaszpeju.pl 

nr telefonu: 662979291

 

Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w polskojęzycznej wersji sklepu kuzniaszpeju.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN), natomiast w anglojęzycznej wersji sklepu kuzniaszpeju.pl w euro (EUR).

 

Zamówienia

 1. Sklep kuzniaszpeju.pl jest prowadzony przez Hamernia Agata Mondzelewska i umożliwia Klientom:
 • składanie zamówień (ofert zakupu) i zawierania umów sprzedaży na odległość.
 • uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie kuzniaszpeju.pl
 1. Sklep kuzniaszpeju.pl przyjmuje zamówienia poprzez stronę kuzniaszpeju.pl/sklep. Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.
 2.  Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5 000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa ww. kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

 

Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie kuzniaszpeju.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu.
 2. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 • czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki)
 • czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia.
 1. Jeżeli nie ustalono inaczej, Hamernia Agata Mondzelewska wydaje towar nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy (przyjęcia oferty przez Hamernia Agata Mondzelewska).
 2. Wraz z towarem wydawane są paragon fiskalny lub faktura z warunkami udzielonej gwarancji.. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków.
 3. Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, Hamernia Agata Mondzelewska zaleca się sporządzić protokół szkodowy.

 

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta:

 1. Przed wydaniem towaru klientowi
 • Przelewem na rachunek bankowy Hamernia Agata Mondzelewska
 • Za pośrednictwem systemu PayPal
 • Za pośrednictwem systemu Przelewy24
 1. W momencie odbioru towaru:
 • Gotówką w przypadku odbioru towaru przez klienta własnym staraniem i na własny koszt z siedziby przedsiębiorstwa Hamernia Agata Mondzelewska lub w ustalonym uprzednio miejscu.
 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. Hamernia Agata Mondzelewska może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Hamernia Agata Mondzelewska, jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. sprzedaż na raty).
 2. W przypadku wybrania sposobu płatności – przelewem, Klient powinien uiścić opłatę niezwłocznie, a w przypadku płatności za pobraniem – przy odbiorze.

 

Zwrot towaru przez konsumenta

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Konsument może odstąpić od umowy składając stosowne oświadczenie na piśmie – formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ww. ustawy.
 2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 

 • dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

     I. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

     II. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
 1. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 2. Koszt zwrotu rzeczy ponosi konsument. Hamernia Agata Mondzelewska nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Hamernia Agata Mondzelewska.
 3. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ww. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), w tym w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • Hamernia Agata Mondzelewska nie stosuje polityki towarów zastępczych.

 

Gwarancja Jakości

 1. Należy bezwzględnie zachować dowód zakupu Produktu wydany przez Hamernia Agata Mondzelewska oraz załączyć wskazany dokument w przypadku reklamowania towaru w oparciu o gwarancję udzieloną przez Hamernia Agata Mondzelewska.
 2. Niniejsza gwarancja jakości ma zastosowanie do towarów nabywanych na podstawie umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Hamernia Agata Mondzelewska, z siedzibą i adresem 38-608 Smerek 73, NIP: 993-04-05-730, REGON; 366601552, a Klientami.
 3. Hamernia Agata Mondzelewska udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres Gwarancji w przypadku zakupu przez klienta indywidualnego wynosi 24 miesiące od daty zakupu, w przypadku firm 12 miesięcy od daty zakupu.
 4. Gwarancja obowiązuje tylko na terenie Polski
 5. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej Gwarancji wygasają automatycznie: po upływie okresu Gwarancji; w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Hamernia Agata Mondzelewska.; w przypadku eksploatacji towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Hamernia Agata Mondzelewska; w przypadku braku odpowiedniej konserwacji towaru, zgodnie ze wskazówkami Hamernia Agata Mondzelewska; w przypadku gdy uszkodzenia lub wady towaru powstały na skutek: szkodliwego promieniowania, jakiegokolwiek urazu mechanicznego, zwarciem instalacji elektrycznej; w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację towaru.
 6. Zgłoszenie wady towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Hamernia Agata Mondzelewska. oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady towaru oraz wadliwego towaru. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Serwis, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta. Hamernia Agata Mondzelewska rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczychod ich wpłynięcia. 
 7. Sposób dostarczenia sprzętu do naprawy gwarancyjnej: 
  – klient detaliczny sklepu internetowego jest zobowiązany wysłać sprzęt na koszt Hamernia Agata Mondzelewska za pośrednictwem firmy spedycyjnej, pod warunkiem, iż zostanie wcześniej złożone i potwierdzone zgłoszenie reklamacyjne.

– pozostali klienci wysyłają sprzęt na własny koszt.

 1. W przypadku, gdy w toku analizy zasadności reklamacji i oględzin wadliwego towaru lub jego części, Hamernia Agata Mondzelewska stwierdzi, iż naruszono warunki udzielonej Gwarancji, w szczególności towar lub jego części zostały uszkodzone mechanicznie lub zmodyfikowane w zakresie właściwości fizycznych lub prawnych, Hamernia Agata Mondzelewska poinformuje o tym Klienta, zwracając Klientowi wadliwy towar na jego koszt i ryzyko, a Klient zobowiązany jest do pokrycia poniesionych przez Hamernia Agata Mondzelewska kosztów.
 2. Hamernia Agata Mondzelewska nie ma obowiązku dostarczenia Klientowi zastępczego towaru na czas trwania procedury reklamacyjnej.
 3. Wadliwy towar Klient powinien dostarczyć Hamernia Agata Mondzelewska w oryginalnym, fabrycznym, opakowaniu, w którym towar został odebrany przez Klienta, wraz ze wszystkimi elementami dostarczonymi Klientowi, w szczególności dokumentacją. Wadliwy towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom ochrony towaru podczas transportu.
 4. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego względem sprzedawcy towaru konsumpcyjnego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 5. Hamernia Agata Mondzelewska

Wetlińska 44,

35-083 Rzeszów,

e-mail: kuzniaszpeju@gmail.com,

Tel: 783369603

 

Procedura reklamacji

 1. Jeżeli zakupiony towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Hamernia Agata Mondzelewska. Zgłoszona wada towaru podlega weryfikacji przez serwis, który stwierdzi czy wada towaru istniała w chwili jego wydania.
 2. Dostarczenie towaru w ramach reklamacji jest bezwarunkowe.
 3. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do serwisu.
 4. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak powinno ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Towar powinien zostać przysłany kompletny, zwłaszcza z akcesoriami, które mają wpływ na funkcjonalność danego sprzętu lub które mogą być jedną z przyczyn zaistnienia wady towaru lub niezgodności z umową. Wskazane jest dołączenie do towaru szczegółowego opisu występujących wad wraz z informacją w jakiej sytuacji dana wada lub niezgodność występują. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz podstawę prawną realizacji uprawnień.
 6. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zawarcia umowy (np. kserokopię dokumentu sprzedaży) i oryginał karty gwarancyjnej, jeżeli została wydana z towarem (gwarancja producenta). W przypadku ich braku Hamernia Agata Mondzelewska rozpatruje reklamację, o ile sprzedaż towaru zostanie potwierdzona w Hamernia Agata Mondzelewska.
 7. Sposób dostarczenia towaru w ramach reklamacji:
 8. a) Dostarczenie towaru jest bezpłatne; w tym celu klient powinien skorzystać z usług firmy spedycyjnej i wypełnić prawidłowo formularz reklamacyjny zamieszczony na stronie sklepu kuzniaszpeju.pl.
 9. Jeżeli towar nie zostanie odebrany po zakończeniu procedury reklamacyjnej, Hamernia Agata Mondzelewska uprawniony jest do naliczania opłaty za bezumowne przechowywanie towaru.

 

Serwis

Adres, pod którym należy składać reklamacje:

Hamernia Agata Mondzelewska

ul. Wetlińska 44,

35-083 Rzeszów

 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

Kliknij aby pobrać formularz.

 

Postanowienia końcowe

 1. W kontaktach z klientem, Hamernia Agata Mondzelewska korzysta z urządzeń służących do porozumiewania się na odległość (w tym e-mail, telefon).
 2. Hamernia Agata Mondzelewska ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).
 3. Hamernia Agata Mondzelewska ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy. Zasady odpowiedzialności zawarte są w Kodeksie cywilnym.
 4. Hamernia Agata Mondzelewska informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur regulowane są przez odrębne przepisy (np. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, Dz.U.2001.4.25 ze zm.).
 5. W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. W rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).
 7. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych naszego sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.
 8. Korzystanie ze Sklepu kuzniaszpeju.pl przez system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:
 • Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies lub
 • Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i cookies,
 • minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli
 • w przypadku wyrażenia zgody na otrzymanie faktury elektronicznej, do jej otwarcia wymagane jest oprogramowanie do otwarcia plików PDF, np. Adobe AcrobatReader.
 1. Regulamin Sklepu Internetowego Hamernia Agata Mondzelewska nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827).